Trang chủ

Giới thiệu

Tư vấn thành lập công ty

Dịch vụ tư vấn kế toán

Hỗ trợ tài chính

Tuyển dụng

Liên hệ

Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

5.0/5 (1 votes)
- 4

Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu. Trong cơ cấu khi thành lập công ty phải xem thành viên dự tính thành lập công ty là cá nhân hay tổ chức, từ đó xác định mô hình quản lý doanh nghiệp, xác định người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tương ứng với các chức danh trong mô hình doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thanh viên

1. Người đại diện theo pháp luật công ty

Căn cứ Điều 12, Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

1.1 Người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Tòa án ...

Đó chính là những người đại diện cho doanh nghiệp để ký kết giấy tờ, ký kết hợp đồng và làm cho hợp đồng kinh doanh có tính pháp lý và được bảo vệ trước pháp luật

1.2.Quy định người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên.

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật.

 Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba.

 Tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đây là điểm đổi mới của luật doanh nghiệp 2020 so với luật doanh nghiệp 2014 và 2005. Loại hình công ty TNHH một thành viên có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật để đáp ứng linh động nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

Còn luật doanh nghiệp cũ 2005 thì mỗi doanh nghiệp chỉ có duy nhất 1 người đại diện theo pháp luật. Tuy nhiên việc sử dụng bao nhiêu người đại diện theo pháp luật trong doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp cần cân nhắc xem xét kỹ để thuận tiện cho vấn đề quản lý công ty.

Mô hình nhiều người đại diện theo pháp luật phù hợp với những doanh nghiệp lớn có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và có sự giám sát phân chia công việc về từng mảng kinh doanh khác nhau. Hoặc những doanh nghiệp này cần người đại diện theo pháp luật điều hành ở nhiều quốc gia khác nhau trong cùng 1 thời điểm.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

 Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại doanh nghiệp;

b) Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công ty trở lại làm việc tại công ty hoặc cho đến khi chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này, đối với doanh nghiệp chỉ còn một người đại diện theo pháp luật và người này vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì chủ sở hữu công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.

 1.3 Công ty tnhh một thành viên có bao nhiêu người đại diện.

a) Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014 thì công ty trách nhiệm hữu hạn có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Tùy vào nhu cầu mà các công ty có thể quy định cụ thể về số lượng và chức danh của người đại diện theo pháp luật tại điều lệ của công ty.

b) Điều lệ công ty sẽ quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

c) Lợi ích khi công ty tnhh một thành viên có nhiều  người đại diện theo pháp luật

•Tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thể hội nhập nhanh hơn, tận dụng được tất cả các cơ hội kinh doanh thông qua mối quan hệ của những người đại diện đó

•Trong trường hợp 1 người đại diện theo pháp luật bất hợp tác , lạm quyền thì người đại diện khác có thể thay mặt công ty để thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều doanh nghiệp đang trong thế lưỡng nan.

•Tiết kiệm chi phí thời gian, đặc biệt là có khả năng chủ động trước mọi tình huống như ký kết hợp đồng

2. Cơ cấu tổ chức công ty tnhh 1 thành viên

Công ty TNHH một thành viên là một trong những loại hình doanh nghiệp phù hợp với các nhà khởi nghiệp vì những ưu điểm như có thể hạn chế số lượng thành viên tham gia vào công ty, chủ sở hữu chịu trách nhiệm hữu hạn về tài sản trong phạm vi vốn góp,...

Bên cạnh đó, cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên cũng đơn giản hơn cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần.

Theo quy định tại Điều 74, Luật doanh nghiệp 2020 Công ty TNHH 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Cũng theo Luật doanh nghiệp 2020 quy định Công ty TNHH 1 thành viên được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Khoản 1, Điều 79: Công ty TNHH 1 thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Cơ cấu tổ chức quản lý công ty TNHH 1 thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

Khoản 1, Điều 85: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Chủ sở hữu công ty là Chủ tịch công ty và có thể kiêm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

3. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

Người đại diện pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh, thương mại của doanh nghiệp theo quy định. Trong quá trình hoạt động, công ty tnhh 1 thành viên có thể thay đổi người đại diện theo pháp luật để phù hợp với hoạt động phát triển của công ty.

3.1 Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật công ty tnhh 1 thành viên gồm

Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm có:

 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh 1 thành viên.
 • Quyết định bằng văn bản về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao biên bản họp về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực của người thay thế làm đại diện theo pháp luật:

+/ Cá nhân có quốc tịch Việt Nam: Chứng minh nhân dân/hộ chiếu/Căn cước công dân.

+/ Cá nhân có quốc tịch nước ngoài: Hộ chiếu.

+/ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3.2 Thủ tục các bước thay đổi người đại diện công ty tnhh 1 thành viên

 • Bước 1: Soạn thảo hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi người đại diện tới phòng đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp Nộp hồ sơ qua mạng trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc đến trực tiếp Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận người đại diện mới. Trường hợp hồ sơ giấy và online trùng khớp, đầy đủ, doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới có thông tin thay đổi người đại diện theo pháp luật. Ngược lại, hồ sơ không đúng sẽ được hướng dẫn thực hiện lại.

3.3 Mẫu quyết định thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tnhh 1 thành viên

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật

Nếu Quý doanh nghiệp không có nhiều thời gian để thực hiện các thủ tục hành chính hoặc lo lắng quy trình thủ tục rườm rà thì có thể liên hệ ngay với công ty tư vấn LÀNH GROUP để được cung cấp dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật.

Công ty LÀNH GROUP sẽ tư vấn giúp quý khách hàng chuẩn bị và thực hiện các thủ tục trước và sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật. Chúng tôi luôn đảm bảo các về vấn đề thời gian cũng như giá cả dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tốt nhất trên thị trường.

4.1 Lợi ích khi lựa chọn dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật 

Khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi quý khách hàng sẽ được:

 • Đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, chuyên môn thực hiện soạn thảo đầy đủ bộ  hồ sơ   thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty dựa trên thông tin khách hàng cung cấp.
 • Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, làm việc với cơ quan hành chính Nhà nước
 • Nhận kết quả thay đổi người đại diện pháp luật và trao đến tận tay khách hàng
 • Tư vấn các vấn đề sau khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Doanh nghiệp sẽ không mất thời gian, công sức khi trực tiếp thực hiện thủ tục.
 •  Giúp cho quá trình nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới diễn ra sớm nhất có thể.

4.2   Cam kết từ LÀNH GROUP

 • LÀNH GROUP cam kết mọi chi phí được trao đổi ngay từ đầu để khách hàng nắm rõ và không có phát sinh trong quá trình thực hiện. 
 • Độiu ngũ chuyên viên thực hiện đều là những người có chuyên môn và nhiều năm kinh nghiệm.
 • Đảm bảo cung cấp đến quý khách hàng những dịch vụ tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

 • Công ty tư vấn doanh nghiệp Lành Group
 • Địa chỉ: 81 Lê Hồng Phong - Trảng Bàng - Tây Ninh
 • Email: lanh@lanhgroup.com 
 • Hotline: 0903966988